Ngày khởi công:

Nhà xưởng cty Reponse, KCN Nam Tân Uyên

NHÀ XƯỞNG REPONSE Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên. Đơn vị đầu tư: Cty Reponse. Diện tích : 7500 m2 Mức đầu tư :

Hạng mục nhà xưởng cty Reponse bao gồm 1 phân xưởng trong xưởng sản xuất xay mới , sữa chữa xây mới tường bao toàn bộ xưởng, xây mới cổng khu sản xuất,  khu văn phòng và đường giao thông trong khu nhà xưởng. Quy mô phân xưởng: 140m x 50m , xưởng sử dụng hệ kết cấu thép, với khung thép I vượt khẩu độ 50m


 Thi công khung thép nhà xưởng Reponse


Thi công nền khu nhà xưởng, nhà công nghiệp ReponseXây dựng cổng và tưởng bao nhà xưởng